Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation
: känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön

  • Jenny Kvam

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Negativ stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa. Hur vi upplever vår allmänna stress påverkar vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Vad som upplevs som stressande varierar bland individer och hur vi hanterar vår upplevda stress är också olika. Syftet med studien var dels att tydliggöra till vilken grad vår allmänna upplevelse av stress samvarierar med känslan av sammanhang i vår upplevelse av arbete och arbetssituation. Ett annat syfte var att undersöka hur detta samband påverkas av ålder samt undersöka om det fanns några könsskillnader. Kvinnor och män (N=171) som arbetat 100 % under den sista månaden deltog i studien. Perceived Stress Scale (PSS), känsla av sammanhang (KASAM), work experience measurement scale (WEMS) samt bakgrundsfrågor användes vid insamling av data.

Multipel regressionsanalys visade att PSS var den starkaste prediktorvariabeln för WEMS (B = -1.22, p< .001). KASAM hade ett lägre samband med WEMS (B = 0.35, p< .01). Kön (B = -1.70, p = .717) och ålder (B = -0.22, p = .430) bidrog inte signifikant. Prediktorvariabeln KASAM hade en förklarad varians på 24.2% samt att den förklarade variansen ökade signifikant till 28.4%, när PSS stress lades till modellen.

Tilldelningsdatum2019-aug.-27
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • känsla av sammanhang
  • stress
  • upplevelse av arbete

Citera det här

'