Prevalens av ADHD bland fängelsedömda män och kvinnor
: Vilka skillnader och likheter finns mellan könen?

 • Beatrice Lindberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens syfte är att undersöka hur stor del av de män och kvinnor som döms till fängelse som har uppmärksamhetsstörning (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). Den skall även besvara frågan om huruvida det finns skillnader mellan könen i prevalens, samt om det finns korrelation mellan ADHD och Antisocial personlighetsstörning (ASPD). Metoden som används är självskattningsformulär som är välbeprövade inom detta område, Wender-Utah rating Scale (WURS) och Mini Neuropsykiatrisk Intervju (M.I.N.I.). Formulären besvarades av 49 fängelsedömda män och kvinnor, vilka var inskrivna på kriminalvårdsanstalter i mellansverige. Resultatet av studien visar att en hög andel av den aktuella populationen har både ADHD och ASPD. Skillnaderna mellan könen är statistiskt inte signifikanta, men rent procentuellt ligger kvinnor högre i prevalens av ADHD än männen. Resultatet är dock svårtolkat då det var för få manliga deltagare, och bör därmed tolkas försiktigt.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Holmberg (Handledare) & Elia Psouni (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • adhd
  • cd
  • aspd
  • fängelse
  • könsskillnader

  Citera det här

  '