Primärvårdspatienters upplevelser av delaktighet

  • Milou Andréasson
  • Viktoria Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Patientdelaktighet inom vården är en central del i att kunna uppnå en god omvårdnad. Forskning visar på att bättre resultat uppnås om patienter görs delaktiga i den egna vården och delaktighet är även nödvändigt för att vårdpersonal ska kunna säkerställa att vården som ges blir av god kvalité. Vårdpersonal behöver vara medvetna om att deras tillvägagångssätt i mötet med patienten påverkar viljan och möjligheten till att aktivt delta. En brist på kunskap gällande de fördelar som patientdelaktigheten har är en central orsak till att patienter inte blir involverade. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av delaktighet inom primärvården. Metod: Denna litteraturstudie är sammanställd utifrån nio stycken kvalitativa artiklar från databaserna PubMed, Psycinfo och Cinahl Complete. HKR:s granskningsmall användes för att granska det valda artiklarna och analysen genomfördes utifrån Fribergs analysmodell. Resultat: Patienters upplevelser av delaktighet inom primärvården resulterade i tre huvudkategorier, dessa var: Faktorer som påverkar delaktigheten, Patientens roll i vården samt Samspelet med vårdgivaren. Diskussion: Metoddiskussionen är skriven baserad på Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen diskuteras tre fynd från studien, Att ha eget ansvar och autonomi, Kommunikation, tillit och respekt samt Negativa aspekter relaterat till aktivt deltagande. Dessa diskuteras ur ett etiskt perspektiv, utifrån ett hållbarhetsperspektiv baserat på de globala målen och utifrån Ekmans modell (2014).
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Sofi Ellertsson (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Upplevelser
  • delaktighet
  • primärvård
  • patienter
  • delat beslutsfattande

Citera det här

'