Problem och möjligheter som samhällskunskapslärare erfar vid ämnesintegrering på omvårdnadsprogrammet

 • Anse Eldh

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Skolverket anger klart och tydligt i sina programmål för omvårdnadsprogrammet, att samarbete över ämnesgränserna är en förutsättning för att kunna skapa en helhet av utbildningen. Det anges också att kärnämne och karaktärsämne skall sträva åt samma håll (Skolverket 2000). Syftet med denna studie var att kartlägga och analysera problem och möjligheter som kärnämneslärare erfar och ser vid ämnesintegrering på omvårdnadsprogrammet och hur dessa erfarenheter påverkar arbetet med ämnesintegrering mellan kärnämneskursen Samhällskunskap A och karaktärskurserna Etik och livsfrågor samt Människan socialt och kulturellt. Studien har utgått ifrån ett lärande perspektiv och den sociokulturella teorin. Metoden som använts i studien har varit kvalitativa intervjuer baserade på en intervjuguide med öppna frågor. Resultatet visade att de sex intervjuade lärarna var övervägande positiva till ämnesintegrering. Endast två av de sex intervjuade lärarna hade arbetat ämnesintegrerat i de tre kurserna. Möjligheterna som hade erfarits eller sågs med ämnesintegrering av kurserna, var att det skapade ökad motivation i lärandet, skapade ett sammanhang och gav eleverna en helhetsbild av sin utbildning. Samtliga lärare upplevde eller såg problem med för lite tid till gemensam planering, uppföljning och schematekniska dilemma vid ämnesintegrering. Problemen verkade vara knutna till ett arbetsorganisatoriskt perspektiv i skolvärlden.

  Tilldelningsdatum2012-sep.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlla Christansson-Banck (Handledare) & Marie Jedemark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • helhetssyn
  • lärande
  • motivation
  • sammanhang
  • ämnesintegrering
  • arbetsorganisatoriska problem

  Citera det här

  '