Professionell skepticism
: Sambandet mellan personlighetsdrag och professionell skepticism med kön som betingande faktor

 • Anders Larsson
 • Josefine Wannehag

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att kunna tillämpa professionell skepticism i det dagliga arbetet är en viktig egenskap för dagens revisorer. Vad som påverkar den professionella skepticismen är emellertid inte utrett inom tidigare forskning. Frågan om personlighetsdrag har en påverkan på professionell skepticism med hänsyn till kön som en betingande faktor har vi inte funnit någon forskning om. För att uppfylla syftet har en kvantitativ ansats applicerats och data har samlats in genom en enkätundersökning som ekonomistudenter på Högskolan Kristianstad och Jönköping International Business School har deltagit i. Studien har tillämpat befintliga mätinstrument för att mäta de oberoende variablerna personlighetsdrag och den beroende variabeln professionell skepticism. Enkäten undersökte även ett antal kontrollvariabler hos respondenterna. Resultatet från studien indikerar att två av de i studien undersökta personlighetsdragen (samvetsgrannhet och öppenhet för erfarenhet) har ett positivt samband med professionell skepticism. Vidare konstaterades att en del av personlighetsdraget neuroticism, aspekten stress, har ett negativt samband med professionell skepticism. Studien kunde emellertid inte påvisa om kön har en modererande effekt på sambandet mellan personlighetsdrag och professionell skepticism. Kontrollvariabeln modersmål visade sig ha ett mycket signifikant samband med professionell skepticism. Detta är något som framtida forskning inom området bör undersöka ytterligare.

  Tilldelningsdatum2019-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIndira Kjellstrand (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • professionell skepticism
  • personlighetsdrag
  • samvetsgrannhet
  • neuroticism
  • vänlighet
  • öppenhet för erfarenhet
  • extraversion
  • kön

  Citera det här

  '