Professionell utveckling genom specialpedagogisk handledning?
: En enkätundersökning av faktorer som styr specialpedagogens uppdrag handledning

 • Christel Andersson
 • Git Stark

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagogens uppdrag handledning används i de olika skolverksamheterna. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning och litteratur kring specialpedagogisk handledning. Enkäter har använts för att ta reda på vilka uppfattningar specialpedagoger och skolledare inom olika verksamheter har om begreppet specialpedagogisk handledning samt vilka faktorer som styr förekomsten av specialpedagogisk handledning i de olika skolverksamheterna.
  Svaren från enkäterna har redovisats genom indelning i olika svarskategorier och i vissa fall förstärkts genom stapeldiagram hämtade från enkätundersökningen. Därefter har svaren analyserats och satts i relation till de teorier och perspektiv som använts: professionsteori, ramfaktorteori, sociokulturellt perspektiv samt relationellt perspektiv.
  Resultatet visar att begreppet handledning för många är svårdefinierat. Däremot uppfattar alla respondenter specialpedagogisk handledning som ett viktigt verktyg för verksamheten som ändå oftast får stå tillbaka för andra uppgifter som prioriteras högre.
  Det kan konstateras att det finns ett behov av att tydliggöra det specialpedagogiska uppdraget i allmänhet, och uppdraget handledning i synnerhet, samt vikten av dess användning inom alla verksamheter. Grundskolan visar i studien på något större brist på förståelse av handledningens betydelse än förskolan. Enligt studien saknar skolledarna i de olika verksamheterna inte förtroende för specialpedagogerna i handledningssituationen, däremot förekommer det i vissa fall åsikter om att handledning kan påverkas av kollegiala relationer. Detta tolkas i studien vara ett professionsproblem.
  Tilldelningsdatum2014-juni
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Byström (Handledare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • handledning
  • professionsteori
  • reflekterande samtal
  • skolledare
  • skolutveckling
  • specialpedagogik
  • yrkesroll

  Citera det här

  '