Professionella bedömningar i ISA för LCE
: En kvalitativ studie om revisionsbranschens förväntningar

 • Michelle Haraldsson
 • Olivia Kjellsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Det har sedan några år tillbaka diskuterats huruvida revisionsstandarden ISA är
tillämpbar på alla typer av företag. Tidigare forskning har kommit fram till att ISA
har blivit för detaljerad och omfattande för att kunna användas på mindre komplexa
företag. Den internationella standardsättaren IAASB har därför arbetat fram en ny
principbaserad standard, kallad ISA för LCE, som är anpassad för dessa företag.
Att den är principbaserad innebär att den ska ge ökat utrymme för revisorns
professionella bedömningar. Med utgångspunkt i att den nya standarden kommer
börja tillämpas först i slutet av 2025 söker denna studie en ökad förståelse för vilka
förväntningar aktörer inom revisionsbranschen har på ISA för LCE kopplat till
professionella bedömningar.
Till studiens hjälp har en teoretisk referensram som utgår från kontexten av revision
i mindre företag, det teoretiska perspektivet structure versus judgement och teori
om revisorns professionella bedömningar, använts. Förväntningarna har undersökts
genom kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex personer
som representerade aktörer inom revisionsbranschen. Resultatet visade att det finns
motsättningar mellan aktörernas förväntningar på professionella bedömningar i ISA
för LCE. För att stärka revisorns möjlighet och förmåga att utöva professionella
bedömningar i ISA för LCE föreslås det att branschens aktörer bör samverka i den
framtida implementeringen och tillämpningen av standarden.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareNellie Gertsson (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • ISA
 • LCE
 • Professionella bedömningar
 • Structure versus judgement
 • Mindre företag

Citera det här

'