Professionellas upplevelser av arbetet med samsjuklighet i Blekinge
: En kvalitativ studie om nuläge och utvecklingspotential

  • Sandra Karlsson
  • Maria Lindros

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Arbetet med personer med samsjuklighet är komplext. I diagnosen samsjuklighet ingår både psykiatriska diagnoser och skadligt bruk eller beroende. År 2021 uppfyllde 163 personer kriterierna för samsjuklighet i Blekinge. För en person som har en samsjuklighet behövs en samordnad vård mellan regionen och kommunerna för att personen ska få hjälp med alla sina diagnoser. Därför har en studie genomförts med fokus på befintligt arbete med samsjuklighet möjlig utvecklingspotential av arbetet med samsjuklighet utifrån informanter samt samsjuklighetsutredningens förslag. Syftet med examensarbetet var att utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv undersöka professionellas erfarenheter av arbete med samsjuklighet samt utvecklingspotential inom kommunal och regional verksamhet i Blekinge. En kvalitativ studie genomfördes med stöd av semistrukturerade intervjuer med 11 professionella som arbetar med samsjuklighet. Den induktiva innehållsanalysen visade tre huvudkategorier; Samsjuklighetsutredningen som många kände till men inte visste vad den innebar; Samverkan ett komplext område med stor utvecklingspotential och Folkhälsovetenskapligt perspektiv - vilket de flesta informanterna ansåg sig arbeta enligt. Konklusionen blev att vården för personer med samsjuklighet har utvecklingspotential genom kvalitetssäkring och att personalens arbetssituation skulle förbättras med implementering av ett mer systematiskt och strukturerat arbetssätt.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÅsa Bringsén (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

Nyckelord

  • Holistiskt perspektiv
  • Jämlikhet
  • Salutogent perspektiv
  • Samsjuklighetsutredningen,
  • Samverkan.

Citera det här

'