Professionellt omdöme i tider av förändring
: Utmaningar som följer av CSRD för den svenska revisorsprofessionen

 • Filip Pantic
 • Oskar Poulsen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien tar utgångspunkt i Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och undersöker hur den svenska revisorsprofessionen tar sig an hållbarhetsdirektivet, samt vilka utmaningar som kan tillkomma. Syftet med studien är att undersöka hur revisorsprofessionen förbereder sig inför CSRD och att identifiera utmaningar med det professionella omdömet. Metoden i studien är kvalitativ med utgångspunkt i studiens teoretiska referensram. Det empiriska materialet är sammanställt utifrån sju intervjuer, varav sex var semistrukturerade och en var strukturerad. Intervjupersonerna var bestående av fyra auktoriserade revisorer, en kvalificerad revisor, en ESG-specialist och en hållbarhetskonsult. Studiens resultat visar på att revisorsprofessionen förbereder sig inför CSRD genom vidareutbildningar och genom sammanställningar av specialistteam. Resultatet visar även att revisionsbyråerna står inför omfattande rekryteringsprocesser. Resultatet indikerar slutligen på att revisorernas professionella omdöme står inför en utmaning som kräver praktisk erfarenhet och utbildning. Begränsningarna i studien har kännetecknats med resultatets brist på generaliserbarhet.Eftersom endast sju intervjuer har genomförts har företrädandet av samtliga aktörer i den svenska revisorsprofessionen begränsats. Studiens primära bidrag är den upptäckta kunskapsbristen samt erfarenhetsbristen hos revisorerna i samband med hållbarhetsgranskning. Ett annat bidrag är studiens identifiering av att revisionsbyråerna står inför en utmaning med utökade team och ett ökat samarbete mellan samtliga aktörer inom revisorsprofessionen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Elin Smith (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • professionellt omdöme
 • revisorsprofessionen
 • legitimitet
 • CSRD
 • bestyrkande

Citera det här

'