Prokrastinera mindre och må bättre?
: En studie av korrelationer mellan prokrastinering, self-compassion och livstillfredsställelse

  • Catharina Riedmüller

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Den här studien har undersökt huruvida det föreligger något samband mellan prokrastinering, self-compassion och livstillfredsställelse. Det har även undersökts om studenter prokrastinerar i högre grad än de som arbetar. Studien har genomförts med en enkät som delats på internet och som till största delen spridits i Facebook-grupper. Det var 96 respondenter som svarade på enkäten och av dessa arbetade 61 personer och 35 studerade. Genom histogram framkom att underlaget för prokrastinering och livstillfredsställelse inte var normalfördelat. För att testa huruvida det föreligger någon signifikant skillnad mellan de som arbetar och de som studerar avseende prokrastinering, har det icke-parametriska testet Mann Whitney U använts. Resultatet visade att en signifikant skillnad föreligger och det är studenterna som i genomsnitt prokrastinerar i högst grad. Även skillnaden i grupperna avseende livstillfredsställelse testades med Mann Whitney U och en signifikant skillnad återfanns även här. Self-compassion jämfördes mellan studenter och arbetande med ett oberoende t-test, men någon signifikant skillnad förelåg inte. Vidare genomfördes korrelationsundersökningar, vilka testades med Spearman´s rho. Resultatet visade att det förelåg signifikanta korrelationer mellan prokrastinering och self-compassion samt self-compassion och livstillfredsställelse, men korrelationerna var relativt svaga. Slutsatsen blev således att studenterna prokrastinerade i högre grad än de som arbetade och att det fanns en signifikant negativ korrelation mellan prokrastinering och self-compassion samt en signifikant positiv korrelation mellan self-compassion och livstillfredsställelse. 

Tilldelningsdatum2020-juli-02
OriginalspråkSvenska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Anna Kemdal Pho (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • prokrastinering self-compassion
  • livstillfredsställelse
  • korrelation
  • enkätstudie

Citera det här

'