Prosocialitet och positiv affekt
: hur minnen av att ge och få beröm påverkar positiva känslor

  • Anna Danielsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Prosociala handlingar har en positiv inverkan på välmående. Detta gäller både vid givande och mottagande av prosocialitet. Det har även visats att minnen av att ge prosociala handlingar leder till ökat välmående i lika hög grad som att faktiskt utföra dem. I föreliggande studie användes en inomgruppsdesign (N = 131) i syfte att jämföra hur graden av positiva känslor påverkas av minnen av att ge respektive att ta emot prosocialitet i form av beröm eller komplimanger. Hypotes 1 och 2, att minnen av att ge respektive få beröm leder till högre grad av positiv affekt jämfört med en kontrollbetingelse, fick stöd. Hypotes 3, att minnen av att ge, jämfört med att få beröm leder till högre grad av positiv affekt fick däremot inte stöd, ingen skillnad kunde påvisas för detta. När deltagarna däremot fick göra en uppskattning av i vilken grad de oftast upplevde positiva känslor vid givande och mottagande av beröm visade resultaten på att mottagande ledde till mer positiv affekt än givande. Denna skillnad kan inte förklaras av föreliggande studie utan behöver utredas av framtida studier vilka även kan undersöka skillnader i eudaimonisk och hedonisk lycka. Det är heller inte klarlagt om graden av positiv affekt påverkas på samma sätt vid minnen av att vara mottagare av beröm och att faktiskt få beröm, något som visats vara fallet vid givande. Vad studien otvetydigt visar, liksom tidigare studier, är att både givande och mottagande av prosociala handlingar ökar positiv affekt. Så var snäll – du mår bra av det!
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖyvind Jörgensen (Handledare) & Emma A. Renström (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • Beröm
  • Komplimanger
  • Positiv affekt
  • Positiv psykologi
  • Prosocialitet
  • Välmående

Citera det här

'