Psykosocial arbetsmiljö och hälsopromotion i två olika nationella kulturer - en komparativ studie mellan Sverige och Brasilien

 • Louise Carlsson Örning
 • Johanna Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den komparativa studien syftar till att i två olika nationella kontexter, (den svenska och den brasilianska) jämföra den psykosociala arbetsmiljön utifrån faktorerna krav, kontroll, socialt stöd, tillhörighet samt stimulans med fokus på vad som främjar hälsa. Studien syftar även till att undersöka huruvida medarbetarna i de olika nationella kontexterna värderar olika i fråga om vad som främjar hälsa på arbetet. Studien grundar sig i tidigare forskning kring begreppet hälsopromotion på arbetet. En kvantitativ ansats valdes till den huvudsakliga delen av studien där en enkät användes som instrument. En kvalitativ del i form av intervjuer och observationer valdes som ett komplement. Resultatet visar på att brasilianarna upplever sin hälsa och sitt välbefinnande som bättre än vad svenskarna gör. Brasilianarna upplever sig även ha mest socialt stöd, störst tillhörighet, mest stimulans och mest balans mellan krav och kontroll. Resultaten visar vidare ingen signifikant skillnad mellan hur svenskar och brasilianare värderar när det gäller hälsan i den psykosociala arbetsmiljön. Slutsatser som dras är att en fabriks ekonomiska situation, ledningens syn samt den nationella kulturen har betydelse för medarbetarnas uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön samt att mer djupt rotade kulturskikt än den nationella påverkar vad som anses främja hälsa i den psykosociala arbetsmiljön.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '