Psykosociala aspekter av att leva med tarmstomi
: En litteraturstudie

  • Therese Mooneesamy
  • Emma Roshagen Wallén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: För personer som lever med tarmstomi förändras livet på många olika sätt, däribland psykosocialt. Genom att sjuksköterskor arbetar personcentrerat och har större kunskap kring personers upplevelser av att leva med tarmstomi, kan deras välbefinnande främjas. Syfte: Syftet var att belysa vuxna personers psykosociala upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva kvalitativa artiklar, där analysen genomfördes i fyra steg enligt Fribergs analysmetod (2022a). Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier och fyra subkategorier. Resultatet visade att personer som lever med tarmstomi påverkades psykosocialt bland annat genom känslor av oro och skam, vilket hade en inverkan på deras sexualitet, sociala liv samt arbetsliv. Diskussion: Kvaliteten på litteraturstudien diskuterades utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp. Två fynd lyftes fram: hur personers psykiska hälsa och sociala liv påverkades av att leva med tarmstomi samt hur personer med tarmstomi upplevde att deras sexualitet och intima relationer påverkades. Litteraturstudien kan ha betydelse för personer som lever med tarmstomi genom att deras inifrånperspektiv redogörs för och kan hjälpa sjuksköterskor att förstå personer med tarmstomis livsvärld och kan medföra en bättre omvårdnad i och med ett personcentrerat förhållningssätt.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLotta Forsén (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Psykosocial
  • upplevelse
  • tarmstomi
  • leva med
  • kvalitativ studie

Citera det här

'