Quitility
: Ett designkoncept för ökad motivation till lärande om fertilitet genom gamification

 • Nellie Gängenberg
 • Anna Jane

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Mhälsa är ett utbrett område med över 200 miljoner användare inom området för menstruation och fertilitet. Trots det har tidigare forskning visat att kunskapen kring fertilitet är relativt låg, och att befintliga applikationer är av bristande kvalitet. En förundersökning genomfördes i form av ett frågeformulär med 104 respondenter, där resultatet tillsammans med den senaste forskningen identifierade ett problemområde. Därmed kommer uppsatsen att undersöka hur applikationer inom Mhälsa, kan designas för att utbilda vuxna om fertilitet på ett mer intresseväckande sätt. Tidigare forskning redogör för hur gamification kan vara ett effektivt tillvägagångssätt för att öka användarens engagemang i lärande syfte, och kan även med fördel användas inom Mhälsa. Följande studie utgår därmed utifrån Nicholson (2015) riktlinjer för gamification med syftet att besvara följande frågeställning: “Hur kan implementering av gamification i gränssnitt designas för att motivera vuxna i åldrarna 25–35 år till att lära sig om fertilitet?”. Genom djupintervjuer skapades en djupare förståelse för användarens upplevelse av befintliga fertilitetsapplikationer, samt för deras attityder för olika spelelement. Utifrån den insamlade empirin och tillsammans med tidigare forskning, genererades ett designförslag för att besvara frågeställningen. En utvärdering genomfördes vidare genom metoden Think-aloud för att identifiera styrkor och svagheter. Utvärderingen indikerar att designförslaget har förutsättningar för att möjliggöra en förbättrad och motiverande miljö för inlärning avseende fertilitet. Designkonceptet har sin utgångspunkt i kombinatorisk gamification, och gör en ansats till att generera en design med en både långvarig- och kortvarig effekt. Det genomen att implementera en balans av de meningsfulla och belöningsbaserade elementen: nivåer, poäng, spel, val, information och engagemang.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Mhälsa
 • gamification
 • fertilitet
 • användarcentrerad design
 • utbildning
 • användargränssnitt
 • motivationsfaktor
 • designkoncept

Citera det här

'