Räkna med ord
: En studie om andraspråkselevers förmågor och upplevelser av matematiska textuppgifter

 • Molly Ekberg
 • Nonnie Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Att språket har en betydande inverkan på matematiken är ett etablerat faktum. Tidigare forskning indikerar att andraspråkselever gynnas av att språket betraktas som en värdefull resurs i matematikundervisningen genom att ha tagit fasta på lärares upplevelser, medan elevernas upplevelser har hamnat i skymundan. Intresset för studien väcktes således till att ta del av elevernas perspektiv. Studien syftar därför till att få ökad förståelse av hur andraspråkselevers tolkningsförmåga påverkas beroende på om matematikuppgifterna presenteras på deras första- eller andraspråk. Vidare syftar studien till att identifiera elevernas egna upplevelser, särskilt när det gäller vilken uppgiftstyp de finner mest utmanande och vilket stöd de anser sig behöva från lärarna i matematikundervisningen.
Teoretiska utgångspunkter bestående av språklig interdependens, transspråkande och sociokulturella perspektiv med fokus på medierande artefakter har tillämpats för att analysera och diskutera empirin. Empiriinsamlingen skedde genom en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer och inspiration av ett kvasiexperiment. Resultatet antyder att elevernas individuella språkliga bakgrunder påverkar deras förmåga att förstå och tolka matematiska textuppgifter. Majoriteten känner sig bekvämare med andraspråket medan ett fåtal förespråkar förstaspråket, vilket betonar behovet av att erbjuda en flerspråkig undervisning. Vidare visar resultaten att en ökad textmängd i matematikuppgifter försvårar tolkningen av det matematiska innehållet, vilket leder till osäkerhet kring val av räknesätt. En ökad textmängd ställer högre krav på deras språkförståelse och kognitiva förmågor. Slutligen anser majoriteten att de ges tillräckligt med stöd i matematikundervisningen. Eleverna delger egna strategier som indikerar ett inkluderande flerspråkigt klassrum och beskriver hur lärare skapar tillgänglig och stöttande undervisning genom differentierade metoder.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare), Örjan Hansson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • matematik
 • förstaspråk
 • andraspråk
 • textuppgifter
 • flerspråkighet
 • andraspråkselever
 • transspråkande

Citera det här

'