Röda flaggor eller rosa moln?
: En kvalitativ studie om unga kvinnors perspektiv på partnerrelationer

  • Linnea Jönsson
  • Simone Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ungdomsåren är en tid för förändring där partnerrelationer blir mer centralt för individen. Sociala relationer kan fungera som ett socialt stöd, stärka individens self-efficacy, bidra till en känsla av sammanhang samt empowerment och därmed vara en skyddsfaktor för en god hälsa. Brist på sociala relationer kan vara en riskfaktor för ohälsa samtidigt som närvaron av negativa sociala relationer kan bidra till ohälsa. Partnerrelationer som innefattar våld påverkar hälsan negativt och är ett omfattande folkhälsoproblem.
Syftet med studien var att utforska unga kvinnor i åldern 16-18 års perspektiv på partnerrelationer. Studien genomfördes med en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Tio unga kvinnor från gymnasieskola i Skåne län deltog i semistrukturerade intervjuer.
Resultatet visade olika perspektiv på partnerrelationer. De positiva aspekterna som framkom var att känna tillit och en god kommunikation och de negativa aspekterna visades vara att bli utsatt för kontroll och känna tvivel. Resultatet visade att digitala och kulturella faktorer hade en påverkan på partnerrelationer. I resultatet framgick det att individernas egen insikt var den främsta kunskapskällan kring partnerrelationer framför information från skolan som ansågs vara bristfällig. Studiens resultat gav slutsatsen att insatser i skolan med information om positiva och negativa aspekter i partnerrelationer kan förebygga våld i nära relation. Insatserna kan vara hälsofrämjande för individen, men kan även vara viktiga i samhällets arbete mot jämställdhets- samt folkhälsopolitiska mål. Ur ett folkhälsovetenskapligt- samt hållbarhetsperspektiv är det således betydelsefullt att belysa positiva och negativa aspekter av partnerrelationer.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGita Hedin (Handledare) & Maria Nyholm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • Skolundervisning
  • Socialt stöd
  • Partnerrelation
  • Våld i nära relationer
  • Unga kvinnor

Citera det här

'