Rökande gymnasieelevers självupplevda orala hälsa och upplevelse av tobakspreventivt arbete

  • Annika Janheden
  • Julia Rinse

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva rökande gymnasieelevers självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens effekter på den orala hälsan. Ett ytterligare syfte var att beskriva gymnasieelevernas upplevelse av det tobakspreventiva arbete som bedrivs på en skola i södra Sverige. Material och metod: Studien är en empirisk studie med kvalitativ design, där metoden för datainsamlingen är en semistrukturerad intervju med åtta informanter i åldrarna 16–19 år på en gymnasieskola i södra Sverige. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att informanterna upplevde dålig andedräkt och missfärgade tänder i samband med rökning. Uppfattningen om rökningens effekter på den orala hälsan stämde överens i stora delar med deras egna självupplevda orala hälsa. Informanterna bortser därmed från allvarligare orala sjukdomar med inställning att det inte händer nu utan senare i livet. Informanterna anser att tobakspreventionen är ointressant och osynlig och väljer bort sin orala hälsa i förmån för rökning. Slutsats: Informanterna upplevde att deras orala hälsa har blivit sämre av rökning och att de hade fått negativa effekter av rökning i form av dålig andedräkt och missfärgade tänder. Studien visade även att informanterna upplevde tobaksprevention på skolan som ointressant och inte tillräckligt lockande, då de ansåg rökning som en social samhörighet med vänner och att rökningens negativa effekter på den orala hälsan bortsågs till förmån för rökningen.

Tilldelningsdatum2020-juni-10
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • oral hälsa
  • ungdomar
  • rökning
  • tobakspreventivt arbete

Citera det här

'