Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa

 • Anna Czarnecka
 • Rownak Khadhem

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Oral hälsa definieras som ett tillstånd där individen är fri från orala sjukdomar samt störningar som påverkar munhålan negativt. Inom tandvården har oral hälsa länge setts utifrån ett biologiskt synsätt. Idag inriktas den på ett mer holistiskt synsätt som innefattar en individs välbefinnande och upplevelse av den egna orala hälsan.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa rökarens självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på den orala hälsan.

  Metod: En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer som datainsamling. Åtta rökare i åldrarna 27-65 inkluderades. Inklusionskriterier var rökare som hade rökt i minst fem år, minst fem cigaretter dagligen och som kunde uttrycka sig på svenska.

  Resultat: Samtliga informanter upplevde obehag och orala besvär i munnen som hade en påverkan på deras välbefinnande. Obehagen kunde upplevas som muntorrhet, dålig andedräkt samt missfärgningar. Orala besvär upplevdes som karies, blottlagda tandhalsar och tandköttsinflammation. Informanterna uppfattade också att rökning hade konsekvenser på den orala hälsan. Vissa informanter hade inte tillräckligt med kunskaper om hur rökning påverkade den orala hälsan.

  Slutsats: Informanterna upplevde obehag och orala besvär i munnen och att det hade en påverkan på deras välbefinnande. Studien visade även att informanterna uppfattade att rökning hade en påverkan på den orala hälsan.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • tobak
  • cigaretter
  • oral hälsa
  • rökare
  • rökning
  • kvalitativ

  Citera det här

  '