Rörelse och hälsa - en studie om pedagogers tankar om barns rörelse och hälsa i förskolan

 • Angelica Holmqvist
 • Carita Peltonen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den här studien handlar om vad pedagoger ute i verksamheten anser om förskolans roll att främja barnens rörelse och hälsa. De frågor som besvaras är: Hur tänker pedagoger om begreppet hälsa och hur kan förskolan bidra till en sund hälsa? Hur ser pedagogerna på barn och rörelse utifrån den dagliga verksamheten? Vilken betydelse tillskriver pedagoger miljön i samband med barns rörelse?

  Den teoretiska del tar upp olika synsätt på rörelse ur historisk synvinkel. Det presenteras även två olika perspektiv att se på rörelse och lek. Miljöns betydelse för barnens möjligheter till rörelse, samspel, identitet och lek kommer också att behandlas. Som avslutning på den teoretiska del kommer ett stycke om rörelse, mat och hälsa.

  Vid datainsamlingen användes en kvalitativ fallstudie där det intervjuades tio pedagoger på tre olika förskolor. För att få så mycket information som möjligt från informanterna användes semistrukturerade intervjuer. Det användes också ostrukturerade observationer för att få fram information om förskolornas inne och utomhus miljöer. Men dessa kommer inte redovisas utan bara användas som stöd vid tolkningarna och diskussionen.

  I studien lyfts det fram att informanterna tycker att rörelse och hälsa är något som är betydelsefullt för alla människor. De anser att pedagoger i förskolan bör arbeta medvetet med detta ämne. Miljön ses också som en viktig faktor när det kommer till barns rörelsemöjligheter i förskolan. Vår slutsats är att rörelse behövs för barnen eftersom rörelser påverkar deras lek, motorik, utveckling och hälsa.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '