Rörelseaktivitet som verktyg vid matematikinlärning - en studie om pedagogers syn på att stimulera matematikinlärning genom rörelse

 • Catharina Christensson
 • Camilla Kristoffersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Barn har olika förutsättningar och behov vid matematikinlärning och läroplanerna förespråkar att barns nyfikenhet och begynnande förståelse av matematik ska stimuleras. Skolverket (2003) poängterar att matematiken är ett ämne som är viktigt, det används som tankeinstrument och verktyg i många situationer. Syftet med studien är att undersöka om rörelseaktiviteter används vid matematikinlärning, på vilket sätt och i vilka situationer samt få vetskap om olika effekter. Studien visar pedagogernas syn på hur rörelseaktiviteter kan vara ett verktyg vid matematikinlärning samt vad litteraturen belyser i detta ämne. Med hjälp av enkäter och semistrukturerade intervjuer har det undersökts hur och i vilken utsträckning pedagoger i förskolan och i skolan använder sig av rörelseaktiviteter som ett verktyg vid matematikinlärning. Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om rörelseaktiviteternas positiva och negativa effekter för matematikinlärningen, men de menar ändå att arbetssättet är att föredra.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '