“Ramar med kramar”
: En empirisk studie om möjligheter och utmaningar i att skapa gynnsamma förutsättningar i klassrummet för elever i neuropsykiatriska svårigheter

  • Hanna Santesson
  • Therese Åkesson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Neuropsykiatriska svårigheter (NPS) är ett begrepp som används för elever som inte har en uttalad diagnos men som omfattas av likvärdiga svårigheter som elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Studiens syfte är att undersöka gynnsamma undervisningsstrategier som mellanstadielärare i svenskämnet arbetar med i läs- och skrivutvecklingen för elever i neuropsykiatriska svårigheter. Vi undersöker även vilka möjligheter och utmaningar inkluderande undervisning bidrar till i läs- och skrivutvecklingen för elever i neuropsykiatriska svårigheter. Tidigare forskning visar att de exekutiva funktionerna är en viktig neurologisk funktion för läs- och skrivutvecklingen. NPF-elevers bristande exekutiva funktioner orsakar svårigheter i deras läs- och skrivutveckling vilket ur ett lärarperspektiv medför utmaningar. Forskningen visar även på variationer av tolkningar på begreppet inkluderande undervisning och en stor utmaning är att det inte finns ett tydligt uttalat mål i styrdokumenten för den svenska skolan om hur skolan ska vara inkluderande. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i inkluderingsforskning med fokus på de tre definitonerna gemenskapsorienterade definitionen, individorienterade definitionen och den placeringsorienterade definitionen. Vi har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer där vi undersökt en grupp lärares syn på NPS, gynnsamma undervisningsstrategier och inkluderande undervisning. Resultatet visar att kompetensen kring NPS är bristfällig och att varierande undervisning är betydelsefull för dessa elever men svår att genomföra på grund av bristen på tillgångar av resurser på skolorna. Relationsbyggandet anses vara nyckeln till framgång för att bemöta alla elever, inte minst för elever i NPS. Som framtida mellanstadielärare kan vi konstatera att det är avgörande att anamma individuella behov och differentiera undervisningen för ett gynnsamt lärandeklimat.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareJoachim Liedtke (Handledare), Yair Sapir (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Neuropsykiatriska svårigheter
  • inkludering
  • differentierad undervisning
  • exekutiva funktioner
  • läs- och skrivutveckling

Citera det här

'