Rasten – en fritidshemspedagogisk arena?
: En etnografisk studie i fritidslärarens uppdrag på rasten under den obligatoriska skoldagen

  • Jens Arnstad
  • Filip Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med rasten under den obligatoriska skoldagen som arena för fritidshemspedagogik. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar:
1. Hur tar fritidslärare tillvara på elevers intressen och behov under rastverksamheten?
2. På vilket sätt möjliggör fritidsläraren för elevinflytande, ansvarstagande och delaktighet i rastverksamheten?
3. Hur påverkas rastverksamheten av samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare?
Studien har genomförts som en mikroetnografisk studie. Producerandet av empiri kommer från 35 timmar material som kombinerat deltagande observationer med kvalitativa intervjuer. Syftet med detta var att skapa ett större djup till analysarbetet. Empirin har analyserats fortlöpande med studiens framväxt för att således påverka frågor i intervjuer och områden för vidare observationer. De fyra deltagarna i studien arbetar som pedagoger från fritidshemmet med uppdrag att bedriva en organiserad rastverksamhet. Genom de observationer och intervjuer som genomförts kunde fyra huvudsakliga områden framträda gällande hur pedagoger organiserar och arbetar med den strukturerade rastverksamheten under den obligatoriska skoldagen: Tillgängliggörande och inkludering, Elevers delaktighet och inflytande, Samarbete mellan skola och fritidshem - Hur påverkas verksamheten och förutsättningarna, Övergripande förhållningssätt. Ett fritidspedagogiskt förhållningssätt, där verksamheten bygger på elevers behov och intressen kan skapa möjligheter för elever att utöva deltagande, ansvarstagande och inflytande över verksamheten. Detta kan resultera i ett bredare lekutbud för eleverna under rasterna. Vidare har det observerats att fritidslärare genom medvetna val och undervisningshandlingar kan motverka exkludering av elever. Resultatet visar också att personal från rastverksamheten används som vikarier i klassrumsundervisningen och att den ordinarie verksamheten, alltså rastverksamheten genom den prioriteringen blir nedmonterad.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareTina Kullenberg (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Etnografi
  • Fritidshemspedagogik
  • Rasten
  • Organiserad rastverksamhet
  • Fritidslärare

Citera det här

'