R&D capitalisation vs expenses after IFRS adoption
: impact on Nordic firms

Examensarbetets titel i översättning: FoU kapitalisering vs kostnadsföring efter införandet av IFRS: påverkan på Nordiska företag
  • Farag Iskandarani
  • Sebastian Kjellsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Införandet av IFRS i EU 2005 medförde att upptagandet av immateriella tillgångar i företags balansräkningar blev obligatoriskt, under visa kriterier. Diskussionen om huruvida denna modell skapar förbättrad värderelevans för immateriella tillgångar i företagens balansräkningar pågår fortfarande. Genom att tillämpa tidigare forskning på området av Shah et al. (2013) och Oswald et al. (2016) har denna uppsats undersökt hur införandet av IFRS har påverkat Nordiska bolag. Företagens benägenhet att ta upp immateriella rättigheter från forskning och utveckling till balansräkningarna samt deras benägenhet att öka kostnader i forskning och utveckling har mätts. Resultaten av dessa mätningar har sedan använts i regressionsanalys för att hitta korrelation till 31 företags intäkter och marknadsvärde. Denna rapport kunde inte producera några signifikanta resultat som styrker ett samband mellan införandet av IFRS och ökad värderelevans för forskning och utveckling, mellan år 2003 och 2006. Företagens benägenhet att investera och ta upp immateriella tillgångar korrelerade varken med företagets intäkter eller marknadsvärde. Denna uppsats kan således inte påvisa att IAS 38 har ökat värde relevansen av forskning och utveckling jämfört med tidigare regelverk. Däremot tillför vår studie flera bidrag för företag, investerare och intressenter som IASB eller FASB.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Titti Eliasson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'