Redovisning utav kreditförluster
: subjektiva bedömningar för en rättvisande bild?

 • Jesper Gustafson
 • David Möller

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  För att värna om finansiell stabilitet utförs kontinuerligt bedömningar utav de risker och hot som återfinns mot det finansiella systemet, man granskar också det finansiella systemets motståndskraft emot dessa. För att förhindra att nya bankkriser uppstår införs med jämna mellanrum nya regleringar. Däribland skall en ny redovisningsmodell implementeras för redovisning utav kreditförluster – Expected loss model. Denna redovisningsmodell ger upphov till ett ökat inslag av bedömningar vid redovisning utav kreditförluster. Det blir därmed intressant att försöka förklara banktjänstemäns och revisorers uppfattningar angående subjektiva bedömningar och dess påverkan på en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster.

  Genom att tillämpa en abduktiv ansats i studien har en växling mellan empirisk och teoretisk reflektion möjliggjorts vid skapande utav hypotesen. Med hjälp utav ett webbaserat frågformulär har man undersökt banktjänstemän och revisorers uppfattningar angående i vilken utsträckning subjektiva bedömningar leder till en rättvisande bild vid redovisning utav kreditförluster. Frågeformuläret tilldelades banktjänstemän som dagligen arbetar med förlustavsättningar och samtliga auktoriserade revisorer vilka är medlemmar i FAR. Empirin har sedan bearbetats statistiskt för att kunna testa den hypotes som tagits fram med bakgrund i studiens teoretiska referensram.

  Genom denna studie har man statistiskt kunnat säkerställa att det återfinns en skillnad i uppfattningar mellan banktjänstemän och revisorer angående hur subjektiva bedömningar speglar en rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Man kan således i enlighet med studiens hypotes påvisa att banktjänstemän i större utsträckning anser att subjektiva bedömningar leder till en mer rättvisande bild utav bankens kreditkvalitet. Då bedömningar med stor sannolikhet förändras i samklang med rådande marknadsklimat och aktuella redovisningsstandarder anser man att studien fyller en kunskapslucka inom området.

  Tilldelningsdatum2014-juli-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • handlingsutrymme
  • subjektiva bedömningar
  • förlustavsättningar
  • expected loss model

  Citera det här

  '