Reflektioner och variationer
: Lärare samtalar och reflekterar om undervisning

 • Marianne Drottmar

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Föreliggande studie bygger på att skapa kunskap inom vad och hur lärare i samtalsgrupper

  resonerar och reflekterar kring undervisning om ett undervisningsområde. Vad

  lärare säger sig fokusera/icke fokusera på i undervisningssituationer och vilken medvetenhet lärare har om de variationsmönster de arbetar med.

  Studiens teoretiska antagande utgår från variationsteori med ursprung i forskning om

  lärande inom den fenomenografiska forskningsansatsen.Utgångspunkt tas i antagandet

  att förmågan att erfara och kunna urskilja vissa aspekter av ett objekt förutsätter en

  möjlig erfaren variation av aspekten i fråga. Den mening som är möjlig att erfara är relaterad till en möjlig erfaren variation. Studien är ett försök att närma sig vad lärare riktar uppmärsamhet mot i undervisningssituationer och målgruppen för studien är alla de som på olika sätt intresserar sig för och söker kunskap om undervisning och lärande.

  Datainsamlingen gjordes vid fyra tillfällen. Fem lärare från samma skola men med olika

  utbildningar satt tillsammans diskuterade och reflekterade om undervisning inom ett

  avgränsat område. Samtalen spelades in på band och har skrivits ut av författaren. Ett

  kategorisystem växte fram vid analysen.

  Ett sammanfattande resultat av denna studie är att när lärare kommunicerar ett innehåll

  till elever använder de variation fastän på olika sätt. De fokuserar på vissa aspekter

  medan andra aspekter lämnas ofokuserade. När de riktar uppmärksamheten mot kritiska

  aspekter fokuserar de ofta på en aspekt i taget av innehållet.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '