Reflexologisk verksamhet
: en intervjustudie med reflexologer

 • Linda Persson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: Andvändning av komplementära metoder har ökat i Sverige. Det efterlyses ökad kunskap om komplementär och alternativmedicin (KAM) inom primärvården i mötet med patienterna. Tidigare forskning har visat att reflexologisk behandling kan helt eller delvis lindra bland annat huvudvärk, rygg- nackbesvär och stress hos en del patienter. Huvudvärk är ett stort folkhälsoproblem i många länder. Förutom att orsaka patienten lidande är det en stor kostnad för samhället. Om fler patienter använt sig av reflexologisk behandling kunde troligtvis lidandet minskat. Syfte: Syftet med intervjustudien var dels att beskriva reflexologers verksamhet och dels deras erfarenhet av behandling av huvudvärk. Metod: Som metod valdes intervjuer med kvalitativ ansats med en intervjuguide som stöd. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Urvalet var ändamålsenligt och omfattade åtta informanter i Skåne och södra Småland. I resultatet identifierades två kategorier och åtta underkategorier som beskrev reflexologers verksamhet samt deras erfarenheter av att behandla klienter. Det framkom att reflexologerna utför behandlingarna på olika sätt, att de ger rådgivning, att klienterna söker av olika anledningar samt att många fortsätter behandling i förebyggande syfte för att de mår bra av behandlingen. Slutsats: De som utför reflexologisk behandling anser att behandlingen är ett bra komplement till den traditionella sjukvården och att det bland annat helt eller delvis lindrar huvudvärk, stress och smärta. För att den traditionella sjukvården ska göras mer uppmärksam på reflexologisk behandling behövs mer forskning inom området.

  Tilldelningsdatum2012-apr.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareInga Ljungquist (Handledare), Ann-Christin Janlöv (Handledare) & Agneta Berg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • reflexologisk behandling
  • distriktssköterska
  • huvudvärk
  • motiv
  • förebyggande

  Citera det här

  '