Rektors högra hand eller lästant?
: En kvalitativ studie om specialpedagogens arbetsuppgifter samt roll i skolutvecklingsarbete

 • Cecilia Holmgren
 • Mia Sonesson
 • Carolina Tiderblom

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien är att utifrån några specialpedagogers och rektorers perspektiv bidra med kunskap om hur specialpedagogens roll kan se ut, samt vilken möjlighet till delaktighet i skolutveckling specialpedagogen har. Studien utgår från en kvalitativ metod i form av intervjuer. I studien används professionsteori och då främst med hjälp av Abbott (1988), Beckman (1998) och Brante (2009), och det relationella perspektivet med hjälp av Ahlberg (2015) Hirsh (2021) och Persson (1998) som de teoretiska utgångspunkterna för att tolka och förstå resultatet.

Resultatet och analysen visar att specialpedagogens arbetsuppgifter är varierande och beroende av vilken syn rektor har på specialpedagogen och dennes kompetens och roll. Det finns en skillnad i vad specialpedagogen förväntar sig få för uppgifter och vilka uppgifter som specialpedagogen faktiskt får ute på en arbetsplats. Vidare visar det sig att i flera av verksamheterna har förstelärarna större möjlighet att få tillträde till skolutveckling än specialpedagogen. Respondenterna i studien uttrycker samstämmighet om att handledning är ett viktigt redskap i arbetet med skolutveckling vilket matchar en del av innehållet i examensordningen för specialpedagoger.

Studien indikerar att specialpedagogen vill arbeta mer med att undanröja och skapa tillgänglighet på en mer övergripande nivå än vad de får i nuläget.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGit Turunen (Handledare), Katarina Nilfyr (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • arbetsuppgifter
 • profession
 • relationellt perspektiv
 • roll
 • skolutveckling
 • specialpedagog

Citera det här

'