Relationen mellan arbetstillfredsställelse och psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige

  • Jantje Ploeg

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Begreppet psykisk hälsan anses vara grunden för människans välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga genom att tänka, att interagera med andra, att använda emotioner och att njuta av livet. En yrkesgrupp som behöver ta hand om såväl sin egen som andras psykiska hälsa är skolkuratorer, vems arbetsuppdrag är mycket omfattande dock svår att beskriva. Tidigare forskning har visat att arbetstillfredsställelse eller arbetsglädje kan vara en faktor som är relaterad till en individs psykiska hälsa.

Syftet i föreliggande studien var att undersöka om det finns faktorer i arbetssituationen som predicerar psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige, med fokus på det salutogena perspektivet. Data erhölls från ett urval av 340 svenska skolkuratorer som besvarade en elektronisk enkät, baserade på två validerade enkäter om hälsa (SHIS) och arbetssituation (WEMS). Med hjälp av en multipel regressionsanalys studerades skolkuratorernas psykiska hälsa och vilka av prediktorerna stöd, kontroll, ansträngning, känsla av sammanhang (KASAM) och utmaning bidrar till ökad psykisk hälsa bland skolkuratorer i Sverige.

Resultaten gav en ögonblicksbild av den psykiska hälsan bland skolkuratorer i Sverige samt visade att stöd, kontroll och ansträngning predicerar högre nivåer av psykisk hälsa bland svenska skolkuratorer, men inte KASAM och utmaning. Resultaten diskuterades i relation till tidigare forskning och förslag till framtida forskning togs upp.

Tilldelningsdatum2020-juni-26
OriginalspråkSvenska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Nyckelord

  • psykisk hälsa
  • skolkuratorer
  • arbetstillfredsställelse
  • salutogent perspektiv
  • välbefinnande

Citera det här

'