Relationen mellan barns lek, miljön och pedagogen - en studie om pedagogers uppfattningar om vilken betydelse ute- och innemiljön kan ha för barns möjligheter till lek

 • Maria Erlandsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Undersökningens syfte är att ge en ökad kunskap om vilken betydelse ute- och innemiljön kan ha för barns möjligheter till lek. Genom litteraturstudier undersöks relationen mellan barns lek, miljön och pedagogen. I den teoretiska bakgrunden tas upp hur förskolans styrdokument har förändrats ur ett historiskt perspektiv och olika forskares åsikter angående denna relation. Mina frågor gäller hur pedagogerna tänker om miljön på förskolan inne och ute och vilken betydelse de tillskriver miljön för barns möjligheter till lek. Metoden för detta är den kvalitativa med fallstudier och innebär insamling av data genom intervjuer av fyra förskolepedagoger på en förskola i en skånsk kommun. Resultatredovisningen består av utdrag från intervjuerna samt tolkning av detta. Mitt huvudresultat är att pedagogerna nämner både synliga och osynliga saker i miljön som påverkar leken såväl inne som ute. För leken inne nämner de nästan bara synliga miljöfaktorer och då endast konkreta sådana som har med leksaker, andra saker och material att göra. Vidare nämner pedagogerna naturens saker och material, samt yta och utrymme för att barnen ska få röra sig. De betonar motoriken när de skall nämna vad som påverkas av leken ute. De enskilda pedagogernas kunskap om miljöns betydelse för barns möjligheter till lek skiljer sig inte nämnvärt åt. Pedagogerna är medvetna om att den synliga och den osynliga miljön, med dem själva i spetsen, har betydelse för barns möjligheter till lek.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '