Relationen mellan fritidslärare och elever
: En fenomenografisk undersökning om fritidslärares uppfattningar kring relationer

  • Hakan Ajrulovski
  • Vejsel Mustafa

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att få ny kunskap om hur fritidslärare uppfattar och arbetar främjande med relationer tillsammans med eleverna i verksamheten. Studien bygger på en fenomenografisk ansats där data har samlats in genom kvalitativa metoder och semistrukturerade intervjuer. Bakgrunden till studien bygger på artiklar, studier och avhandlingar med fokus på fritidshemmet samt den obligatoriska skolan. De informanter som deltagit i undersökningen är alla yrkesverksamma fritidslärare och har mångårig erfarenhet av skola och fritidshem. Informanterna uttrycker bland annat att relationer kan utgöra grunden för de fritidshemspedagogiska uppdragen och framställs som betydande för fritidsläraren i sin yrkesroll. Flera variationer och uppfattningar belyser hur relationer kan påverka fritidslärare och fritidshemsverksamheten. Med hjälp av en fenomenografisk analysmodell har ett antal beskrivningskategorier utformats. Utfallsrummen inkluderar trygghet, tillit, undervisning, miljö, strategier som verktyg samt utmaningar. Studien visar hur goda relationer förväntas ge förutsättningar och möjligheter för både fritidslärare och elever att utvecklas och lyckas. Resultatet visar även lärares förväntningar om vikten att behålla goda relationer för elevers sociala utveckling.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • värderade relationer
  • relationsskapande
  • fritidshem
  • uppfattningar
  • fenomenografi

Citera det här

'