Relationen revisor-klient i en digital tidsålder
: En studie utifrån revisorns perspektiv

 • Pontus Wiktorsson
 • Costin Moculescu

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under en lång tid har relationen mellan revisor och klient kännetecknats av traditionella
arbetsmetoder. Denna studie undersöker hur digitaliseringen påverkar revisor-klientrelationen
ur revisorns perspektiv, med särskilt fokus på kommunikation, förtroende och
anpassningsförmåga. Tidigare forskning har visat att digitaliseringen både förbättrar
effektivitet och medför utmaningar i att upprätthålla personliga relationer och förtroende i
revisor-klientrelationer, vilket gör det relevant att undersöka. Syftet med denna studie är att
förstå de områden som revisorn anser som viktiga för att upprätthålla och främja långsiktiga
relationer med klienter i en föränderlig digital tidsålder.
Studien har antagit ett abduktivt förhållningssätt och undersökts kvalitativt genom
semistrukturerade intervjuer med åtta revisorer för att få insikt i deras erfarenheter och
uppfattningar. Den teoretiska referensramen omfattar revisions, relation och digitalisering, där
nyckelområden som kommunikation, förtroende och anpassningsförmåga är centrala. Resultatet visar att digitala verktyg och plattformar har förbättrar effektiviteten i revisorns
arbete, men att personlig interaktion fortfarande är betydelsefullt för att bygga och upprätthålla
förtroende. Revisorer betonar vikten av att kombinera digital och personlig kommunikation för
att undvika och säkerställa en djupare förståelse av klientens behov och affärsverksamhet.
Anpassningsförmåga, både på individuellt och organisatorisk nivå, är kritisk för att hantera de
förändringar som digitaliseringen medför. Studien bidrar med ny kunskap om hur revisorer kan
navigera och anpassa sig i en digital tidsålder för att upprätthålla och främja starka revisorklientrelationer.
Begränsningar inkluderar studiens tidsram och behovet av ytterligare
forskning om specifika digitala verktygs inverkan på relationen.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElin Smith (Handledare), Özgün Imre (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Digitalisering
 • revisor-klientrelation
 • kommunikation
 • förtroende
 • anpassningsförmåga

Citera det här

'