Relationernas betydelse i fritidshemmet
: Lärare i fritidshems perspektiv på de goda relationerna med eleverna

  • Charlotta Johansson
  • Jaybee Villanueva

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien har varit att undersöka lärare i fritidshems uppfattningar om betydelsen av goda relationer i arbetet tillsammans med eleverna på fritidshemmet, dels hur den kan bidra till förutsättningarna i undervisningen, dels om det finns några situationer som är mer gynnsamma för att skapa de goda relationerna. Analysen och bearbetningen av empirin och resultatet har genomförts med hjälp av fenomenografins teoretiska perspektiv samt ramfaktorteorin. Insamlandet av empiri skedde med hjälp av individuella semistrukturerade intervjuer. Fyra intervjuer har fullföljts med behöriga lärare i fritidshem från större skolor och i centralorten där de arbetar. Bakgrunden till vald studie grundar sig på artiklar, litteratur och tidigare forskning som är aktuell och specifik för fritidshemmet samt utifrån den obligatoriska skolan. Resultatet visar ett flertal tankar kring de goda relationerna mellan lärare i fritidshem och elev men även vilket inflytande dessa relationer har på fritidshemmet. Studien har genererat olika uppfattningar om de goda relationernas betydelse i fritidshem. Uppfattningarna handlar om tryggheten, om undervisningens innehåll, vilka möjligheter till att individanpassa undervisningen samt miljöns och strategiernas betydelse för de goda relationerna. Informanterna belyser även möjliga utmaningar i skapandet av goda relationer och det som lyfts fram mest är att stora elevgrupper försvårar detta.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Fransson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • relationer
  • fritidshem
  • fenomenografi
  • ramfaktorteori
  • relationsskapande

Citera det här

'