Relationskompetens i specialpedagogiska professioner

 • Jenny Malm
 • Lena Leijonqvist

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap kring vad som utmärker specialpedagogers och speciallärares relationskompetens. I vår studie har vi tagit del av empiri från ett pågående forskningsprojekt med titeln ”Pre-service Special Educators´ Relational Competence” under ledning av professor Jonas Aspelin på Högskolan Kristianstad. Syftet med det forskningsprojektet är att utforska vad som utmärker relationskompetens i specialpedagogisk kontext för att kunna utbilda blivande speciallärare och specialpedagoger i relationskompetens. Vårt material har samlats in genom en online enkät. Enkäten har besvarats av verksamma speciallärare och specialpedagoger. Resultaten av enkätsvaren har tolkats genom en tematisk analys där vi utgått ifrån det relationella perspektivet (Persson, 1998) ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv (Ahlberg, 2013) och Løgstrups teori om det etiska kravet (Løgstrup, 1994). Den tematiska analysen redovisas med tabeller och figurer. Även ett representativt urval av citat från respondenterna redovisas. I den teoretiska begreppsanalysen har resultaten tolkats utifrån mellanmänskliga möten, utbildningens brännpunkt (Aspelin, 2013), autenticitet (Fibaek Laursen, 2004) samt förtroende och tillit (Løgstrup, 1994). Sammanfattningsvis visar resultaten att relationskompetens är viktigt för att speciallärare och specialpedagoger ska lyckas väl i sitt arbete. De upplever att de har tillräckliga kunskaper om begreppet relationskompetens och att de framförallt har fått det genom erfarenhet. Goda relationer till elever i svårigheter främjas genom att få eleven att känna trygghet, förtroende och tillit. Det finns en enighet kring att relationer till elever i svårigheter kan främjas genom handledning och reflekterande samtal. Det är en rättighet för alla elever att få komma till tals, bli lyssnade till och känna delaktighet. Därför är det viktigt att sätta relationen lärare- elev i brännpunkten. Speciallärare och specialpedagoger behöver ta varje tillfälle i akt för att bygga goda relationer med elever i svårigheter.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareBarbro Bruce (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • autenticitet
 • kommunikation
 • förtroende
 • tillit
 • relationskompetens
 • utbildningens brännpunkt
 • mellanmänskliga möten

Citera det här

'