Relationsproblem?
: En studie i hur revisorns relation till experten påverkar "audit quality"

 • Marcus Lind
 • Magnus Turesson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Revisionsskandaler som inträffat de senaste åren har fått konsekvensen att revisionens kvalitet har hamnat i fokus. Samtidigt indikerar dessa skandaler på den komplexitet, till exempel avseende värderingar till marknadsvärde, som råder i balansräkningar och den utmaning detta innebär för revisorn. Utmaningarna tycks innebära att revisorns kompetens inte räcker till och att revisorn nu är beroende av den dyadiska relationen till experten, vilken är mer kompetent inom ett specifikt område än revisorn. Då revisionsskandaler förekommit då det ingått relationer till experter, blir det relevant att undersöka hur revisorns dyadiska relation till experten påverkar ”audit quality”. Syftet med denna studie är följaktligen att undersöka hur revisorns relation till experter påverkar ”audit quality”. För att kunna uppfylla detta syfte har denna studie baserats på en deduktiv ansats. En modell har utvecklats baserad på tidigare forskning innehållande faktorerna; kommunikation, konflikt och social integration. Utifrån denna modell har olika hypoteser utvecklats, vilka sedan testats empiriskt genom en webbenkät riktad mot auktoriserade revisorer. Resultatet antyder att revisorerna inte upplever relationen till experten som problematisk. Detta antyds av att en högre omfattning av experthjälp leder till högre ”audit quality”. Samtidigt ger studien indikationer på att revisorer inom ”big four” upplever en relativt lägre grad av evisionskvalitet än ”non big four”. Vidare ges antydningar på att kommunikationskvaliteten mellan revisor och expert har ett positivt samband på ”audit quality”. Uppsatsens bidrag är framförallt att den belyser ett forskningsområde som är tämligen outforskat. Detta eftersom forskning dyadiska relationer applicerat på revision tycks begränsad. Samtidigt som ingen tidigare forskning tycks ha undersökt relationen mellan revisorn och experters påverkan på ”audit quality”.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTimur Uman (Handledare), Jennifer Emsfors (Handledare) & Torbjörn Tagesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revision
  • dyadiska relationer
  • experter
  • revisionskvalitet
  • komfort

  Citera det här

  '