Relationsskapande - en central del av värdegrundsarbete
: En intervjustudie om mellanstadielärares uppfattningar och erfarenheter

  • Nathalie Garnow

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Skolan har två uppdrag, såväl att förmedla kunskaper som att förmedla värden. Dessa uppdrag tycks svåra att integrera, och fokuset på att eleverna ska uppnå höga betyg kan innebära att värdegrundsarbetet hamnar i skymundan. Syfte: Syftet med studien var att utforska lärares uppfattningar kring och erfarenheter av värdegrundsarbete i mellanstadiet på en skola i Skåne. Metod: Individuella semistrukturerade intervjuer med fyra mellanstadielärare. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras genom det övergripande temat Relationsskapande är centralt för värdegrundsarbetet och kategorierna Att skapa inkludering, Att förankra värden och Att vara en förebild. Slutsats: Lärarna berättade om särskilda värdegrundsdagar, men hade svårare att konkretisera vad värdegrundsarbete innebär i praktiken och menade att det i resterande undervisning snarare handlar om ett förhållningssätt. Tidigare forskning visar att det inte finns någon samsyn bland lärare kring vad värdegrundsarbete innebär. Det behövs därför ytterligare forskning som belyser hur värdegrundsarbete kan genomsyra all undervisning. Detta är särskilt viktigt med tanke på vikten av att skapa en jämlik skola och för att i förlängningen skapa goda samhällsmedborgare.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Jacobsson (Handledare), Joachim Liedtke (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • värdegrundsarbete
  • mellanstadielärare
  • uppfattningar
  • erfarenheter
  • intervjustudie
  • kvalitativ innehållsanalys

Citera det här

'