Religiös galenskap och genusstereotyper
: En kritisk diskursanalys av Knutbysekten

 • Caroline Larsson
 • Hanna Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie undersöker hur Knutbysekten och dess medlemmar representeras i svensk massmedia. Vi undersöker vidare huruvida dessa framställningar är baserade på ideologiska föreställningar och maktstrukturer i samhället. Detta gör vi utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med hjälp av teorier om offer- och gärningsmannaskap samt genusteori. Metoden vi använder är kritisk diskursanalys, vilken även delvis används som teori. Analysen görs utifrån material hämtat från två av de största rikstäckande svenska kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet. Resultatet indikerar stor överensstämmelse med den teoribildning kring framställningar av offer- och gärningsmannaskap samt genus i media vi utgått från, det påvisar även stora likheter med tidigare forskning kring ämnet. En slutsats som dras är att mediala framställningar av sekten och dess medlemmar till stor del är underbyggd av ideologiska föreställningar och maktstrukturer i samhället, vilka grundar sig i bland annat normativa föreställningar om hur en individ bör vara samt stereotypa genusföreställningar. En annan slutsats som dras är att framställningarna i media har en tendens att vara överdrivna, skeva och orättvisa, detta antas bero på att framställningarna i media till största del är skapad utifrån ett vinstdrivande tankesätt och att en målsättning är att framställa historier som har ett högre underhållnings- och nyhetsvärde.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSophia Yakhlef (Handledare) & Anna Berglund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Kriminologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)

Nyckelord

 • Knutbysekten
 • ideologi
 • media
 • genus
 • diskurs
 • offerskap
 • gärningsmannaskap

Citera det här

'