Rening av oljeförorenat vatten med torvabsorbent

 • Camilla Berlin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Hässleholms Renhållare AB är ett avfallsbolag som innehar en oljebehandlingsanläggning på deras centrala avfallsanläggning i Vankiva. På oljebehandlingsanläggningen tar de emot slam från oljeavskiljare och bilvårdsanläggningar samt i mindre mängd förorenade massor. Från behandlingsanläggningen utgår det en vattenfas som leds via ett avloppssystem vidare till det lokala behandlingssystemet för lakvattnet.

  I bolagets tillstånd för Vankiva avfallsanläggning har det föreskrivits att varje delflöde till den lokala behandlingen av lakvattnet måste kontrolleras för att inte fastställda gränsvärden för olja och tungmetaller ska överskridas.

  Under våren 2006 kompletterades avloppssystemet från oljebehandlingsanläggningen till lakvattenbehandlingen med en filterbrunn. Filterbrunnen innehåller en torvabsorbent som suger upp olja och tungmetaller från vattenfasen. Genom att reducera olja och tungmetaller från vattenfasen kommer bolaget att minska en stor källa av föroreningar till deras lokala behandlingssystem för lakvatten.

  Rapportens mål var att undersöka filtermaterialets reningsförmåga på vattenfasen från oljebehandlingsanläggning dels vid laborativa försök och dels vid fältundersökning.

  De laborativa försöken bestod av ett urlakningstest och en studie på filtermaterialets absorptionskapacitet. Resultat från urlakningstestet visar att torvsorbenten släpper mangan och järn i större mängd och sänker urlakningsvätskans pH. Resultat från filtermaterialets absorptionskapacitet visar att materialet effektivt adsorberar undersökta metaller. Ett utläckage av arsenik sker från filtermaterialet. För olja och dess biprodukter sker en mindre reduktion.

  Fältförsöket visar att filtret reducerar metallkoncentrationen i utgående vattenfas men absorption av olja uteblir vid hög belastning. Lakvattnet får tillskott av metalljoner från vattenfasen av aluminium, koppar, järn, mangan, nickel, bly och zink, då metallkoncentrationen är högre för vattenfasen än för lakvattnet.

  Kontroll av basflödet, som har ett konstant mindre flöde igenom filterbrunnen, visar resultat på låga metallkoncentrationer i ingående basflöde, som består av vatten från området tvätthall och avloppsvatten från kontoret. När basflödet passerar filterbrunnen urlakas arsenik, kvicksilver, nickel och zink från adsorberade metalljoner i filtermaterialet.

  Vid fältstudien visar resultaten på att filterbrunnen fungerade som en buffert. Filtermaterialet sorberade föroreningar i ingående vattenfas från oljeplattan och släppte metaller när basflödet passerade filterbrunnen. Detta kan medföra att det inte blir några stötbelastningar till lakvattnet av befintliga föroreningar från vattenfasen men tungmetaller kommer för eller senare ut i behandlingssystemet för lakvattnet.

  Tilldelningsdatum2007-mar-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Geovetenskap och miljövetenskap (105)

  Citera det här

  '