Resurs eller bokstav på papper? - en undersökning av gymnasieelevers syn på och upplevelse av betyg

 • Linda Cederberg
 • Martin Lund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att göra en jämförande undersökning bland elever på dels en yrkesinriktad och dels en teoretiskt inriktad gymnasieskola. Vi använde oss av den halvstrukturerade intervjun i mötet med våra informanter, ca tio elever från vardera skola. Intervjuerna, vilka följde en färdig intervjuguide, spelades in på diktafon och transkriberades sedan och blev underlaget för själva undersökningen/analysen. Här jämförde vi informanternas svar med varandra. Våra slutsatser är att gymnasieskolan verkar reproducerande och upprätthåller klass- och genusmönster. Eleverna tycks i regel följa sina föräldrars spår vad gäller utbildning och arbete. Kvinnliga elever söker sig oftast till traditionellt kvinnliga utbildningar och arbeten, på samma sätt söker sig manliga elever till traditionellt manliga utbildningar och arbeten. Beteendet gentemot läraren har fortfarande stor betydelse för betyget, detta trots det nuvarande betygssystemets intentioner.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '