Resursfördelning i förskolan
: pedagogers uppfattningar av dess påverkan på barngruppen

  • Frida Karlsson
  • Annie Torevik

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018) beskriver hur resurser bör fördelas för en likvärdig utbildning, resurser ska fördelas efter behov och förskolornas förutsättningar. Därför kan inte resursfördelningen se likadan ut på alla förskolor. Alla barn i barngruppen påverkas när det saknas resurser eftersom de barn som är självgående riskerar att bli förbisedda för att ge plats åt de barn som kräver mer från pedagogerna. Resursfördelning är således viktig att studera för alla barns skull. Studiens syfte är att belysa hur pedagoger menar att resursfördelning påverkar det pedagogiska arbetet i barngruppen. Studien består av både kvantitativa och kvalitativa data i form av en enkätundersökning samt en semistrukturerad intervju. Insamlade data har analyserats med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Studien har visat att pedagoger som kan påverka resursfördelningen i större utsträckning uttrycker att de har möjlighet att göra olika anpassningar i barngrupperna. Vidare har resultaten visat att pedagoger uttrycker att resursfördelningen har en stor påverkan på barngruppen i förskolan. I analysen framkommer det att exosystemet skapar förutsättningar för varje enskilt barns möjligheter, därför måste kommun och regering vara medvetna om hur beslut påverkar verksamheten i förskolan.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Maria Rosberg (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • resursfördelning
  • pedagog
  • bronfenbrenner
  • ekologisk systemteori

Citera det här

'