Revision av Less Complex Entities
: En analys av institutionella logiker i utvecklandet av en ny standard

 • Filip Berglund
 • Matilda Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

På senare år har företag blivit allt mer komplexa varpå de internationella revisionsstandarderna också har behövt bli mer komplexa för att vara proportionerliga till företagens omständigheter. Som följd har de internationella revisionsstandarderna blivit allt svårare att applicera på mindre företag och IAASB har därför skapat ett exponeringsutkast till en ny standard för revision av LCEs. Syftet med denna studie blir därmed att undersöka hur respondenter till exponeringsutkastet ställer sig till standarden, införandet av begreppet LCE, att identifiera vilka institutionella logiker respondenterna uppvisar och att undersöka om logikerna skiljer sig åt utifrån intressentgrupper och geografiskt område. Studiens empiri grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys av de 145 kommentarer som IAASB erhållit på sitt exponeringsutkast men även beskrivande statistik av innehållet i kommentarerna. För att kunna besvara studiens syfte har intressentteorin och institutionella logiker använts. Resultatet visar att många respondenter är positiva till standarden men negativa till begreppet LCE. Studien visar även att de olika logikerna skiljer sig åt beroende på intressentgrupp och geografiskt område. Majoriteten av respondenterna uppvisar dock den professionella logiken. Slutsatsen i studien blir att många respondenter är positiva till mer reglering för LCEs men att begreppet behöver förtydligas för att standarden ska kunna implementeras. Begreppet LCE kommer alltså att påverka standardens framtida användning och harmonisering.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Maria Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Less Complex Entities
 • exponeringsutkast
 • institutionella logiker
 • intressentgrupper
 • standardsättningsprocess
 • harmonisering
 • ställningstagande

Citera det här

'