Revisionens funktioner - Vilka betydelser har de för intressenterna?

 • Lina Malmqvist
 • Camilla Olsson
 • Anette Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sverige intar en särställning, tillsammans med övriga nordiska länderna, genom att det krävs revisionsplikt i samtliga aktiebolag oavsett storlek. I dag är obligatorisk revision ett aktuellt och omtalat ämne när det gäller huruvida revisionsplikten i små aktiebolag bör avskaffas.

  Syftet med uppsatsen är att studera revisionens funktioner utifrån revisionspliktens betydelse i små aktiebolag. För att uppfylla uppsatsens syfte skapade vi en egen teori om revisionens funktioner. Denna teori innefattas av tre funktioner; den kvalitetssäkrande funktionen, övervakningsfunktionen och utvecklingsfunktionen. Dessa funktioner har vi studerat och analyserat ur ett historiskt perspektiv, utifrån normgivarna, ur ett internationellt perspektiv samt utifrån vår empiriska undersökning där vi utgått från intressentmodellen.

  Anledningen till denna uppdelning är att beskriva funktionernas framträdande genom århundradena och analysera hur de påverkats historiskt, hur funktionerna påverkas av lagstiftningen och de olika normgivarnas rekommendationer idag, samt internationell påverkan för att visa på variationer i olika länder och kulturer. En empirisk undersökning har även genomförts och analyserats för att påvisa hur revisionens funktioner kan påverka intressenternas beslut och vilken betydelse de har. Empirin har insamlats genom telefonintervjuer med hjälp av en intervjuguide.

  Genom att studera och analysera revisionens funktioner ur dessa fyra perspektiv får vi en rikare prövning av vår teoretiska uppfattning om revisionens funktioner samt en validering av våra definitioner. Uppsatsens slutsats ger indikationer på att revisionsplikten i små aktiebolag är av betydelse för intressenterna, men dock inte oersättlig.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '