Revisionens värde
: finns det enligt revisionskunderna?

 • Hanna Kier
 • Marlena Lavesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda om revisionskunder upplever att revisionen skapar ett värde och vad som utgör detta eventuella värde. Vi vill också utreda om det finns skillnader mellan ett företags upplevda värde beroende på ägarförhållanden, revisionsbolag och kontakt med revisorn.

  Metod: Vi har gjort en kvantitativ undersökning genom att skicka ut en webbenkät till 540 aktiebolag. Den kvantitativa undersökningen kompletterades med semistrukturerade intervjuer med ekonomichefen på två företag i Kristianstad för att få djupare förståelse för aktiebolagens uppfattning av revision som värdeskapande.

  Empiri: Webbenkäten besvarades av 139 företag. Flertalet av respondenterna anser att revisionen ger ett ekonomiskt värde, många har uppgett att de anser att revisionen fungerar som en kvalitetsstämpel och att reviderad finansiell information är mer kvalitativ än ej reviderad finansiell information. Resultaten pekar även på att relationen med revisorn är betydande för företagens uppfattning om revisionens värde. Vidare påverkas upplevt värde av valet av revisionsbolag samt om företagen anser att de anlitat det bästa revisionsbolaget.

  Slutsatser: Vi har funnit att revisionen har ett värde för merparten av aktiebolagen då de anser att fördelen med revisionen överstiger kostnaden.  Revisionens värde består av kvalitetssäkrad information, företagen är nöjda med det revisionsbolag som anlitats samt har en god relation till revisorn. Företagen upplever högre värde om de anlitar en big 4 samt om de är nöjda med sin revisor och sitt revisionsbolag.

  Tilldelningsdatum2010-mars-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareStig Westerdahl (Handledare) & Leif Holmberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)
  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • revisionens värde
  • revisionskvalité
  • kundvärde

  Citera det här

  '