Revisionens värde - Vilka faktorer påverkar revisionens värde?

 • Anna Lindhoff
 • Betina Silfverberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Debattörer menar att nyttan med revision bör överstiga kostnaden som den medför för att det skall finnas en revisionsplikt. Utifrån detta argument frågade vi oss vad revision tillfredställer för behov hos intressenten eller det vill säga vilken nytta intressenten upplever med revision. För att kunna jämföra nyttan med kostnaden måste nyttan preciseras med ett värde, revisionens värde. Först då man vet vilka behov som, genom revision, tillfredställs hos de olika intressenterna kan man försöka finna de omständigheter som leder till att detta behov förändras.

  Syftet med undersökningen är att förklara revisionens värde genom att identifiera de faktorer som påverkar revisionens värde och därmed kunna granska fenomen såsom förväntningsgap och revisionsplikt. För att erhålla en bakgrund till vår teori förklarar vi revisorns roll, vad som ingår i en revision, intressentmodellen samt förväntningsgapet. Vid skapandet av en teori om vilka faktorer som påverkar revisionens värde krävs en definition av vad revisionens värde egentligen innefattar. Vår teori inleds därför med en definition av revisionens värde.

  Vi anser att relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är kvalitativa egenskaper som leder till en nytta och en kostnad med revision. Dessa egenskaper formar vår definition av revisionens värde. Med utgångspunkt från agentteorin, transaktionskostnadsteorin och intressentmodellen har vi utformat en egen teori om vilka faktorer som påverkar revisionens värde. Enligt vår teori är separation mellan ägare och kontroll, begränsat ansvar, transaktionsspecifik investering och information om organisationen faktorer som påverkar revisionens värde. Revisionens värde påverkas även av olika intressenter då deras behov av revision skiljer sig åt. Både förväntningsgapet mellan organisationen och revisorn och debatten om revisionsplikt är inriktade på revision och vilken nytta den tillför intressenten, det vill säga vilket värde revisionen har för intressenten. Revisionens värde kan minska i de fall intressenten kan tillfredställa exempelvis behovet av övervakning genom alternativ till revision. För att visa användbarheten av vår teori valde vi därför att analysera förväntningsgapet, debatten om revisionsplikt och alternativ till revision utifrån teorin.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '