Revisionsberättelsens betydelse
: utifrån bankernas kriterium i kreditprövningsprocessen

 • Marina Idee Schultz
 • Anna Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda revisionsberättelsens betydelse vid bankernas kreditgivning. Dessutom har vi undersökt hur banker förhåller sig till en oren revisionsberättelse i kreditprövningsprocessen.

  Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår empiriska undersökning genom intervjuer med banker. Därutöver har vi använts oss av sekundärdata i form av böcker, databaser och artiklar för att få en djupare förståelse i ämnet.

  Teori: I den teoretiska referensramen har vi först berört olika lagar och begrepp och därefter samlat teorier för att förstå revisionen och revisionsberättelsen. Efter det har vi gått över till kapitalmarknaden och hur bankernas kreditprövningsprocess går till. Vi har beskrivit olika teorier om riskbedömning, beslutsprocessen och relationer vid kreditgivning. Slutligen har vi knutit samman revisionsberättelse och kreditgivning genom att noggrant granska tidigare forskning och resultatet från dessa.

  Empirin: Vi intervjuade fyra banker och granskade tidigare studier inom ämnet för att besvara våra frågeställningar. Samtliga banker och sju av åtta vetenskapliga artiklar vi granskat anser att revisionsberättelsen har betydelse, men storleken på denna betydelse skiljer sig. Alla banker vi intervjuat tar hänsyn till om ett företag fått en oren revisionsberättelse.

  Analys: Vi genomförde en omfattande analys för att upptäcka skillnader och likheter mellan bankerna vi intervjuat. Samtliga banker tar hänsyn till en oren revisionsberättelse och alla anser att revisionsberättelsen har betydelse i mer eller mindre varierande grad vid kreditgivning. Vi jämförde även tidigare studier inom forskningsområdet och slutligen knöt vi samman teorin och vår empiriska undersökning genom att jämföra dessa.

  Slutsatser: Först har vi återkopplat till vårt syfte och frågeställningar för att sedan kunna dra slutsatser utifrån vår empiriska undersökning. Vi konstaterade att revisionsberättelsen har betydelse och att alla banker vi intervjuat tar hänsyn till revisionsberättelsen vid kreditgivning. Utöver detta har vi kunnat dra slutsatsen att en oren revisionsberättelse påverkar kreditprövningsprocessen negativt. Detta kan yttra sig i att företag med oren revisionsberättelse antingen inte blir beviljad kredit eller får en försvårad och mer utdragen kreditgivningsprocessen.

  Tilldelningsdatum2010-juni-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLeif Holmberg (Handledare) & Bengt Göransson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revision
  • revisionsberättelse
  • kreditgivning

  Citera det här

  '