Revisionsbyråernas etiska koder, levande eller döda dokument?
: en kvalitativ fallstudie om hur etiska koder används för att säkerställa revisorns oberoende

  • Pauline Ekdahl
  • Charlotte Magnusson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Historiskt sett har flertalet skandaler uppmärksammats där revisorer har haft en beroendeställning till sina klienter. Trots att externa åtgärder i form av lagar och bestämmelser har tillkommit och utvecklats efter hand, tyder det återkommande problemet med oberoendet på att ytterligare åtgärder kan behövas. Vi har därför valt att se på problemet med revisorns oberoende genom att fokusera på revisions-byråernas interna åtgärder. Syftet med studien är att förstå hur ledande revisionsbyråer arbetar med etiska koder som ett styrverktyg för att säkerställa revisorns oberoende. För att förstå arbetet utforskas hur etiska koder implementeras i organisationerna och hur de används som ett styrverktyg i det dagliga arbetet.

 

Utifrån ett styrningsperspektiv har en kvalitativ fallstudie genomförts. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod och sammanlagt har sex revisionsmedarbetare från två ledande revisionsbyråer intervjuats. Med en abduktiv forskningsansats har en teoretisk referensram legat som grund för studien samtidigt som analysen har tillåtit nya infallsvinklar.

 

Studiens slutsatser är att revisionsbyråerna arbetar med att föra in de externa reglerna i sina interna etikkoder och att etikkoderna implementeras i organisationerna genom styrsystemen kultur-, handlings- och personalstyrning. De etiska koderna implementeras i det dagliga arbetet och blir då en del av den organisatoriska kulturen, integreras i system och processer samt styr rekryteringsprocessen. Revisionsbyråerna säkerställer alltså revisorns oberoende genom att etikkoderna används som en del i styrsystemen.

Tilldelningsdatum2018-juni-28
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Lövstål (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

  • revisorns oberoende
  • revisionsbyråer
  • etiska koder
  • styrning
  • styrsystem

Citera det här

'