Revisionsbyråers strategiska val
: en kvalitativ studie om revisionsbyråers strategival och de faktorer som påverkar dessa

 • Youssef El-madhoun
 • Johan Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Genom åren har revisionsbyråer i Sverige tillämpat samma strategi, en strategi som fokuserat på att erbjuda ett diversifierat tjänsteutbud. Detta har inneburit att revisionsbranschens aktörer blivit väldigt lika gällande struktur och affärsområden. Likheterna mellan olika revisionsbyråerna beror på att revisionsbranschen är tydligt reglerad i lag, normer och praxis. I början av 2018 skedde det i branschen en förändring följt utav en till i slutet av 2018. Två av Big Four bolagen, PwC och KPMG, valde att avyttra sin redovisningsverksamhet och specialisera sig inom revision. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad som påverkar revisionsbyråers strategival. För att skapa denna förståelse undersöker denna studie vilka faktorer som påverkat strategivalet. 

  Denna studie har genomförts genom att tillämpa en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. För att undersöka revisionsbyråers strategival och inte bara förändringen, har fyra ledande revisionsbyråer intervjuats, varav två byråer som genomfört en strategisk förändring och två som behållit samma strategi. Med en abduktiv forskningsansats har en teoretisk referensram legat som grund för studien. 

  Studiens slutsatser är att revisionsbyråer påverkas av samma externa och interna faktorer. De externa faktorerna som identifierats är digitalisering samt lagar och regler. De interna faktorerna som identifierats är humana resurser och ägare. Den faktor som haft störst påverkan på strategi och orsakat att flera strategier tillkommit är digitalisering. Trots att alla revisionsbyråer påverkas av samma faktorer tyder denna studie på att revisionsbyråer påverkas olika. Beroende på den individuella kundtypen styrs valet av strategi, valet mellan specialiseringsstrategi eller diversifieringsstrategi.

  Tilldelningsdatum2019-nov.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • strategival
  • specialisering
  • diversifiering
  • påverkansfaktorer
  • makromiljö
  • branschmiljö
  • resurser
  • intressenter

  Citera det här

  '