Revisionskvalité
: en studie utifrån revisorernas perspektiv

 • Rebecka Lilja
 • Emelie Thomassen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med vårt examensarbete är att försöka identifiera och analysera hur revisorer definierar revisionskvalité och hur de förvissar sig om att de genomför revision med hög kvalité

  Metod: För att nå fram till ett resultat har en abduktiv ansats med en kvantitativ metod använts för denna explorativa studie

  Teoretiskt perspektiv: Studien utgår ifrån befintlig teori och vetenskapliga studier men även resultatet av våra pilotintervjuer som använts för att urskilja faktorer som kan förklara vårt syfte. Teorier som använts är professionsteori, institutionell teori och byråkulturell teori

  Empiri: Det empiriska materialet grundar sig på en enkätundersökning som vänder sig till Sveriges revisorer i FARs medlemsregister. Det empiriska materialet har analyserats av statistiska tester

  Resultat: Analysen påvisade att de faktorer som har den största positiva påverkan på revisionskvalité är expertis tillsammans med revisorns kompetens

  Tilldelningsdatum2012-aug.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionskvalité
  • revisorer
  • revisionsarvode
  • större och mindre revisionsbyråer
  • rykte
  • enkätundersökning

  Citera det här

  '