Revisionskvalitet-en studie om granskningen av miljöinformationen

 • Marina Hollertz
 • Malin Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  1997 infördes en ändring i ÅRL som innebar att företag med tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ska redovisa miljöinformation i förvaltningsberättelsen. BFN har kommit med ett uttalande när det gäller riktlinjer för vad miljöinformationen ska innehålla och att den ska granskas och godkännas av revisorn i samband med granskning av övriga förvaltningsberättelsen.

  Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara kvaliteten på granskningen av miljöinformationen utifrån olika faktorer. För att uppfylla syftet har vi använt en deduktiv ansats och samlat in våra primärdata utifrån den kvantitativa metoden.

  Vi har gjort ett slumpmässigt urval bland revisorerna i Sverige och skickat ut en Internetenkät.

  Resultat visar att de flesta revisorerna inte godkänner bristande miljöinformation. Med hjälp av primärdata och statistiska tester kunde vi konstatera att godkännandet av miljöinformationen inte påverkas av faktorerna kompetens, tidspress och prioritering. Vi fann i vår studie att det förekommer att revisorer godkänner bristande miljöinformation.

  Tilldelningsdatum2007-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '