Revisionsmedarbetares motivation
: en kategorisering av motivationsfaktorer och förklaring av vad som påverkar motivationen

 • Josefine Friberg
 • Nellie Gertsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Motiverade revisionsmedarbetare är mer organisatoriskt engagerade, mår bättre och är mer produktiva. Vad som motiverar revisionsmedarbetare är ett viktigt ämne eftersom revisionsbyråerna behöver motivera och hålla kvar kvalificerad personal med hög kompetens för att upprätthålla god revisionskvalitet.

  Syftet med studien är att utforska och förklara vad som påverkar revisionsmedarbetares motivation. Studien avser dels att utforska kategoriseringen av motivationsfaktorer och dels att förklara vad som påverkar revisionsmedarbetares motivation. Med hjälp av en kombination av teorier och tidigare forskning inom motivation, arbetsglädje och work values samt resultatet från en pilotstudie, har en modell utvecklas som illustrerar olika motivationsfaktorer och vad som antas förklara dessa. För att testa modellen empiriskt har en enkätundersökning skickats till revisorsassistenter, godkända och auktoriserade revisorer samt partners, vilket resulterade i 276 fullständiga svar.

  Genom en explorativ faktoranalys har revisionsmedarbetares motivation delats in i fem komponenter; arbetet i sig, socialt stöd, belöningar, prestige och privatliv. Resultatet av studien visar att generation, kön, byrå och organisationsnivå har en viss påverkan på revisionsmedarbetares motivation. Dock indikerar resultatet även att det finns fler saker som påverkar motivationen som denna studie inte fångar.

  Kunskap kring revisionsmedarbetares motivation bidrar till att revisionsbyråer får bättre förmåga att motivera och hålla kvar sina anställda, vilket torde bidra till ökad revisionskvalitet. Det är även till nytta för de som är intresserade av en karriär inom revisionsbranschen eftersom det ger en tydligare bild av vad dagens revisionsmedarbetare motiveras av. Därmed bidrar studien även till utbildningsinstitutioner, då de kan hjälp till att förbereda blivande revisorer inför deras kommande karriär.

  Tilldelningsdatum2015-juni-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Torbjörn Tagesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • motivation
  • arbetsglädje
  • work values
  • revisonsmedarbetare
  • generation
  • kön
  • byrå
  • organisationsnivå
  • revisorsprofessionen

  Citera det här

  '