Revisionsutskott
: påverkas revisionskvalitén?

 • Helena Habjanic
 • Elvdin Music

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Titel: Revisionsutskott – påverkas revisionskvalitén?

  Kurs: FEC 632

  Författare: Elvedin Music och Helena Habjanic

  Handledare: Fredrik Ljungdahl

  Nyckelord: revisionsutskott, bolagsstyrning, kod, revisionskvalité, revision

  Syfte: Att beskriva samt förklara om inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av revisionsutskott i svenska börsbolag har bidragit till att revisionskvalitén har blivit bättre.

  Metod: Forskningsansatsen har varit deduktiv där vi utgått från agentteorin. Undersökningen grundar sig på dokumentstudier där vår datainsamling har bestått av kvantitativ data som fåtts fram från olika årsredovisningar.

  Teori: Teoriavsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning till revisionsutskottens bildande. I syfte att förklara revisionsutskottens kontroll av redovisningen har agentteori tillämpats.

  Resultat: Ett inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av revisionsutskott har inte bidragit till att revisionskvalitén blivit bättre. Bolag som har inrättat ett revisionsutskott förbättrar dock den interna revisionen genom att förmedla risker och iakttagelser till ledningen.

  Tilldelningsdatum2007-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '